Avis legal

AVIS LEGAL

 

En compliment d’allò establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSIICE), es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.axgmembrane.com les següents dades d’informació general relatives al titular de la present web:

 

Titular: AXG MEMBRANE, S.L.

CIF: B-65.094.377

Direcció: C/ Portalet, 6; 17257 – Torroella de Montgrí (Girona)

Telèfon: 629 108 993

Email: info@axgmembrane.com

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Registro Mercantil de Girona, Tom 3015, Foli 11, Fulla GI57840, Inscripció 5ª.

 

1.- CONCEPTE D’USUARI

USUARI és tot aquell que accedeix a la web, utilitzi o no els continguts o informació que es trobin descrits a la mateixa.

L’usuari manifesta i accepta expressament que l’accés a la web suposa en tota la seva extensió el compromís inequívoc de compliment de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i utilització de qualsevol dels continguts facilitats i / o prestats per la web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avis Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver-hi modificacions.

En cas que pugui sorgir algun dubte de la lectura de l’Avis Legal, no dubtin en posar-se en contacte amb el titular de la web a la direcció indicada més amunt pel responsable.

 

2.- OBJECTE

El titular de la web, a través de la mateixa, posa a disposició dels usuaris l’accés a una sèrie de continguts i informacions que poden ser prestades pel mateix titular.

AXG MEMBRANE, S.L. es reserva el dret de limitar, interrompre i suspendre l’accés a la web o la utilització de tots o alguns dels seus continguts o informacions en qualsevol moment.

Així mateix, el titular es reserva el dret de, en qualsevol moment, poder modificar la ubicació a la web dels continguts que disposi, així com la configuració tant dels propis continguts o informacions com de l’accés als mateixos.

 

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

L’usuari s’obliga a complir les presents condicions generals, així com les advertències especials o instruccions addicionals contingudes al lloc web, i en obrar sempre conforme a la legislació vigent. Així mateix, es compromet a actuar d’acord amb les bones costums i les exigències de la bona fe. Així, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web de forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix o els bens o drets de AXG MEMBRANE, S.L., els dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris i, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que d’això pugui inferir-se cap restricció a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general d’acord amb l’apartat anterior, l’usuari, en l’ús del lloc web, es compromet a:

  • No realitzar activitats de 'spamming', publicitàries, promocionals o consistents en l’explotació comercial del lloc web; així, doncs, no podrà utilitzar els continguts ni, en particular, la informació obtinguda a través del lloc web per a enviar publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o altres fins comercials o recopilar o emmagatzemar dades personals.
  • Abstenir-se d’utilitzar enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir al lloc o per adquirir, copiar o fer seguiment de part del lloc o del seu contingut amb el fi d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través d’aquest;
  • Explorar, escanejar o avaluar les vulnerabilitats del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest o violar les mesures de seguretat o d’autenticació del lloc o de qualsevol xarxa connectada al mateix;
  • Rastrejar o buscar dades d’usuaris, visitants de la pàgina web o d’altres clients de AXG MEMBRANE, S.L., amb el propòsit de revelar informació, on s’inclouen, entre d’altres, la identificació o informació diferent a la facilitada pel lloc web;
  • Realitzar accions que provoquin una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de AXG MEMBRANE, S.L., o en els sistemes i xarxes connectades al lloc web o al AXG MEMBRANE, S.L.

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts mostrats en el lloc web, inclosos, entre d’altres, dissenys, textos, gràfics, fotografies, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, articles periodístics o altres actius intangibles protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual; estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de AXG MEMBRANE, S.L.

De l’accés al lloc web per part de l’usuari no es pot entendre en cap cas que s’atorgui llicència en favor de l’usuari ni que tingui lloc renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats, ni es confereix cap dret d’explotació sobre els actius, excepte autorització expressa i manifestada per escrit per part de AXG MEMBRANE, S.L.

Si detecta en el lloc web la presència de contingut que pugui vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho comuniquin a AXG MEMBRANE, S.L. dins del termini més breu possible, mitjançant enviament d’un correu electrònic a la direcció info@axgmembrane.com per a que puguem actuar amb diligència i adoptar les mesures pertinents.

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

AXG MEMBRANE, S.L no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni dels serveis o continguts que en ell s’ofereixen, ni que aquests continguts estiguin actualitzats. Tampoc garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l’accés a les seves diferents pàgines. Així doncs, AXG MEMBRANE, S.L. queda exonerada de tota responsabilitat pels danys y perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies.

Sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícies dels errors, desconnexions o falta d'actualització dels continguts, AXG MEMBRANE, S.L. durà a terme totes les tasques que siguin necessàries per a esmenar els errors, restablir la comunicació o actualitzar els referits continguts si ho considera oportú i adequat a les seves necessitats i capacitats.

AXG MEMBRANE, S.L. no controla, amb caràcter general, l’ús que els usuaris fan del lloc web. En particular, AXG MEMBRANE, S.L. no garanteix en cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents condicions d’ús, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que actuïn amb diligència i prudència. Per tant, AXG MEMBRANE, S.L declina tota responsabilitat per la utilització que els usuaris o tercers facin del lloc web o els seus continguts, ni dels danys i perjudicis derivats de dita utilització. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos identificats i evitar danys als seus equips tècnics, pèrdua de dades o robatoris d’informació confidencial.

En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, AXG MEMBRANE, S.L no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas AXG MEMBRANE, S.L assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud i veracitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

6. POLÍTICA DE COOKIES

La política de gestió i tractament de les cookies utilitzades pel lloc web de AXG MEMBRANE, S.L es regeix per les condicions especificades a la Política de Cookies.

 

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La política de privacitat i protecció de dades recopilades i tractades pels serveis oferts al lloc web de AXG MEMBRANE, S.L es regeixen per les condicions especificades a la Política de Privacitat.

 

8. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS

AXG MEMBRANE, S.L, es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles legalment per a exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment, per part d’un usuari, de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals del lloc web.

 

9. NULITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals como nul·les, invàlides o ineficaces no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, les quals seguiran sent vinculants per a les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’alguna de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

 

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per allò disposat a la legislació espanyola.

Davant de qualsevol controvèrsia relativa a les condicions que regeixen l’ús del lloc web i l’accés al mateix, les parts és sotmeten a la decisió dels Jutjats i Tribunals competents de Girona (Espanya), i, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

Necessites més informació? Truca'ns!

Contacta amb nosaltres i respondrem a tots els teus dubtes